Werkende ouders met geldzorgen niet in het vizier

Vul de vier cijfers van je postcode in, zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag.

Sam& lanceert toolkit voor gemeenten, werkgevers en professionals voor het beter bereiken van deze doelgroep

Kinderen zijn niet arm, zij groeien op bij ouders met geldzorgen. In Nederland gaat het om ruim 300.000 kinderen, waarbij het de verwachting is dat dit aantal ten gevolge van Corona op zal lopen. Bij 40% van deze kinderen heeft (een van) de ouder(s) inkomen uit werk. Opvallend is dat slechts een beperkt deel van deze ouders gebruik maakt van het bestaande ondersteuningsaanbod. Met een actieprogramma en een praktische toolkit willen de Sam& organisaties het bereik vergroten en bestaande ondersteuningsmogelijkheden beter ontsluiten. De toolkit geeft gemeenten, professionals en werkgevers concrete handvatten om de uitvoeringspraktijk te verbeteren.

‘Niet veel maar toereikend’-norm

Er zijn zo’n 220.000 werkenden met een inkomen onder de ‘niet veel maar toereikend’-norm van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit is voor een gezin met twee kinderen een besteedbaar inkomen van €2.200,- per maand. Het is een aanzienlijke groep, die sinds 1990 geleidelijk aan is gegroeid. De SER constateert in 2017 dat werk niet altijd voldoende soelaas biedt tegen armoede, onder andere vanwege gestegen vaste lasten. Uit een studie van het SCP blijkt dat armoede onder werkenden onder andere kan ontstaan wanneer er weinig uren worden gewerkt en/of wanneer het uur inkomen te laag is. Ook zijn huishoudens met meerdere kinderen en één werkende ouder als kostwinner kwetsbaar. Ook het Nibud vraagt herhaaldelijk aandacht voor deze groep. Politieke keuzes zijn nodig om deze meer structurele oorzaken op te heffen.

Daarnaast kunnen we de gevolgen van opgroeien in armoede verzachten en bevorderen dat kinderen uit deze gezinnen gewoon meedoen met andere kinderen. Vanuit de rijksoverheid, gemeenten en particuliere organisaties zijn hiervoor voorzieningen beschikbaar. Deze beschikbare ondersteuning komt naar verhouding minder vaak bij kinderen van werkende ouders met geldzorgen terecht. Veel werkenden rekenen zich niet tot de doelgroep die in aanmerking komt voor voorzieningen. Veel ouders kennen de regelingen of de weg er naar toe niet. Gemeenten weten hen moeilijk te vinden. Gaby van den Biggelaar, bestuurder Sam&: ‘In 2019 zijn we dit onderzoek gestart omdat we toenemende geldzorgen signaleerden onder werkende ouders. De coronacrisis maakt schrijnend duidelijk dat het beschikbare ondersteuningsaanbod van zowel gemeenten als particuliere organisaties zoals Sam& niet alle mensen bereikt.

Actieprogramma en toolkit

Met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is vanuit Sam& een project opgezet om het bestaande ondersteuningsaanbod voor werkende ouders beter toegankelijk te maken. Om te weten hoe hun situatie eruit ziet en welke belemmeringen zij ervaren, heeft Sam&werkingspartner Leergeld Nederland de ervaringen van 22 werkende ouders met geldzorgen onderzocht. Dit is gepubliceerd in het Sam& onderzoeksrapport ‘Altijd op een richeltje lopen’. De bevindingen van het onderzoek en gesprekken daarover met uiteenlopende partijen, zoals verschillende maatschappelijke organisaties, gemeenten en werkgevers, hebben geleid tot het concrete actieprogramma en toolkit. De toolkit geeft gemeenten, professionals en werkgevers concrete handvatten om de uitvoeringspraktijk te verbeteren.

Het actieprogramma en de bijbehorende toolkit zijn te downloaden op onze Leergeld Nederland website via: www.leergeld.nl/publicaties en op de website van Sam& via: www.samenvoorallekinderen.nl/werkende-ouders.